Keywords = Fungi
Microbial and chemical contamination and salt content of smoked fishes produced in Guilan (north of Iran)

Volume 3, Issue 1, May 2022, Pages 12-20

10.30502/jhhhm.2022.344675.1053

Morteza Rahbar-Taramsari; Marjan Mahdavi Roshan; Masoumeh Moslemi; Amirfarhang Nemat-Gorgani; Mina Darvish; Ali Najafi